SIMON

Claudine

o vers 1677

Preutin (54)

+ 6/9/1757

Mercy-le-haut (54)

SIMON

Jean

o 1651

Preutin

+ 30/05/1723

Preutin (54)

     
 
   
 
     
 
   
 
LAVAUX

Marguerite

o ?

+ après 1716

Preutin